Jdi na obsah Jdi na menu
 


Dochované památky

4. 1. 2008

ObrazekKOSTEL NAROZENÍ PANNY MARIE
Dominantou návsi je raně gotický jednolodní orientovaný kostel Narození Panny Marie s obdélnou lodí, obdélným presbytářem s vysokou valbovou střechou krytou šindelem a s dřevěnou vížkou zakončenou cibulovou bání. Byl postaven na přelomu 13. a 14. stol. a fungoval střídavě jako farní nebo filiální k Rabštejnu. Za husitských válek byl poškozen, v letech 1480 - 1490 opraven Buranem z Gutštejna, ale za třicetileté války byl znovu vypálen a v letech 1664-1677 obnoven na náklady hraběte Jana Šebestiána z Pöttingu. Sakristie byla přistavěna v 19. stol.

ObrazekSOCHA SV. JANA NEPOMUCKÉHO
Stojí v obci na bývalém hřbitově v jeho západní části, u kostela. Umístění druhotné, původně stála na silnici smě­rem do Močidlce, byla přenesena v roce 1977. Socha je zakreslena na svém původním místě ve vojenském mapování III a ve speciální mapě z roku 1947, zatímco v mapě lM 11-42-05 z ro­ku 1978 není uvedena a rovněž turistická mapa edice KČT č. 30 (povodí Střely) ji neuvádí. Informace o vzniku sochy poskytuje špatně čitel­ný chronogram a nápis, bohužel restaurováním znečitelněný. Socha sv. Jana Nepomuckého z poloviny 18. sto­letí na pískovcovém podstavci sestávajícím ze tří částí. Podstavec tvoří čtvercová základna o výš­ce 37 cm, 143 x 147 cm, doplněná betonem a se­sazená ze čtyř kusů druhotně použitých schodůz pískovce. Na něm stojí pískovcový hranol o výš­ce 152 cm a základně 74 x 77 cm. Na čelní stěně v oválném medailonu doplněným barokní orna­mentikou špatně čitelný nápis: "Zu  Ehre II des Johannes II Nepomuk errich II tet [...] II Theres und [...] II [...] im Jahrell [...]". (K poctě Jana Nepomuckého postaveno od Terezie Lažanské v roce...). Sokl spojený se sochou o výšce 39 cm a základně 47 x 49 cm, socha tradičního provedení je mírně nadživotní.

ObrazekKAPLE BLAHOSLAVENÉ PANNY MARIE
Stojí 500 metrů severovýchodně od obce, při pravé straně silnice ve směru do Rabštejna, ve stráni. Kaple je zakreslena pouze ve starších mapách, ve vojenském mapování I sice nepatrně jižněji, ale ve vojenském mapování II a III a ve speciálním mapování z roku 1947 je již na tomto místě, v ma­pě lM 11-42- 05 z roku 1978 a turistické mapě edice KČT č. 30 (povodí Střely) není uvedena. Nejstarším údajem o existenci této kaple je soupis náboženských památek z 1. poloviny 19. sto­letí. Ten uvádí tuto stavbu jako kapli Blahoslavené Panny Marie, která je vyzděná, krytá taškami a opatřená dveřmi, v dobrém stavu. Situuje ji na tzv. Stvolenském vrchu a označuje ji jako "Berg­kapelle" na obecním pozemku na výšině u Stvolen při rabštejnské pěší stezce. Dala i postavit obec Stvolny, ta je povinna se o ni starat, protože žádný fond na její údržbu nebyl. Dále popisuje okresní konzervátor Jindřich Nacházel v 50. le­tech 20. století již jako poškozenou s malým železným křížkem nad štítem. Ještě horší stav zachycuje pasportizace památek z roku 1977. Tehdy byla omítka poškozená, dřevěná vrátka vylomena. Z historie je patrné, že kaplička bě­hem 19. století prošla úpravou, z níž ta posledníji datuje do roku 1892. Podle německé topogra­fie o ni měli pečovat majitelé domu čp. 37. Kaple na téměř čtvercovém půdorysu (214 x 210 cm), je zděná, omítnutá, má okrovou barvu s bílým členěním. Tři niky jsou prázdné, nároží čle­ní bosáž. Římsa nad vchodem vyklenutá. Ve štítu letopočet 1892. Vpředu zbytky laťových dvířek s kováním. Střecha sedlová, krytá nejednotnou krytinou (vroubkované žihelky, prejzy, a bobrovky), krov ohrožen zatékáním. Pokus o opravu z kon­ce 90. let 20. století. Na podlaze čtvercová cihlová dlažba, uvnitř valená klenba s výsečemi.

ObrazekGALLŮV KŘÍŽ
Stojí 700 metrů severozápadně od obce, při pra­vé straně silnice ve směru do Močidlce. Zachycení kříže v mapách je proměnlivé, je za­kreslen již ve vojenském mapování I, zatímco ve vojenském mapování II není uveden a znovu jej najdeme ve vojenském mapování III a ve speciál­ním mapování z roku 1940, rovněž v mapě ZM 11-42-04 z roku 1978 (47 mm od v. s. Č. a 18 mm od s. s. č.), ale turistická mapa edice KČT Č. 30 (povodí Střely) jej neuvádí. Památku uvádí německá topografie jako kříž ro­diny Gally náležející k čp. 21. Stával na cestě do Močidlce, kde je kamenný sokl s torzem litinové­ho křížku, který byl tehdy uražený. Litinový kříž na pískovcovém podstavci sestávají­cím ze dvou částí. Podstavec tvoří deska čtverco­vého půdorysu o rozměrech 6 x 75 x 75cm. Na ní stojí odstupňovaný hranolový sloupek o celkové výšce 100 cm (60 x 60 cm v základně, 43 x 43 cm ve středu, 53 x 53 cm krycí deska). Kříž litinový (novodobá replika) o výšce 102 cm a rozpětí ra­men 45 cm. Podepřen páskovým pérem.


ObrazekKŘÍŽ Z ROKU 1904
Je umístěn 350 metrů jihovýchodně od obce, u rozcestí silnice do Manětína u místní odbočky ke hřbitovu, po levé straně ve směru do Manětína. Kříž je zakreslen v tomto místě až ve vojenském mapování III a následně ve speciálním mapování z roku 1947 a rovněž v mapě ZM 11-42- 05 z ro­ku 1978 (24mm od Z. S. Č. a 105mm od S. S. č.), zatímco turistická mapa edice KČT č. 30 (povodí Střely) jej neuvádí. Nacházelův popis z 50. let 20. století uvádí, že na odbočce na cestu k Novému hřbitovu je kamenný kříž z roku 1904 přes 2 m vysoký. V zemi zůstala pouze kamenná deska o rozměrech 54 x 68 x 30cm, ve vpadlém poli letopočet 1904.

ObrazekKŘÍŽ JIŽNĚ OD OBCE
Stojí 1 km jižně od obce, při levé straně silnice ve směru do Manětína. Zachycení kříže v mapách je proměnlivé, je uve­den již ve vojenském mapování I, ale ve vojen­ském mapování II není zachycen, naopak ve vo­jenském mapování III a ve speciálním mapování z roku 1940 je v tomto místě vyznačen kříž, ale v mapě ZM 11-42-05 z roku 1978 a turistické mapě edice KČT č. 30 (povodí Střely) opět uve­den není. Kříž je v 50. letech 20. století lokalizován smě­rem k Manětínu 100m za potokem na levé stra­ně silnice a popisován: "Na kamenném podstav­ci 58 x 58 cm a 100 cm výšky železný kříž 115 cm vysoký s korpusem, hranol stojí na velkém čtyř­hranném základním kameni a je zachovalý". Na konci 20. století byl obnoven Karlem Maškem. Litinový kříž na pískovcovém podstavci tvaru od­stupňovaného hranolu 97 cm vysokého, dole 58 x 58 cm, nahoře 41 x 41 cm s letopočtem 1852. Kříž litinový (novodobá replika), náznak tzv. křížkového kříže o výšce 103 cm a rozpětí ramen 46 cm. Ramena v ploše s ozdobnou strukturou. U paty rozšířený. Na spodním rameni s nápiso­vou destičkou na níž je text: "Dej Bůh štěstí". V křížení ramen kruhový medailon s nápisem INRI. Korpus zlacený. Umístěno na novém podkla­du v zemi u cesty na okraji svahu do pole.


ObrazekKŘÍŽ U MŮSTKU
Stojí na severovýchodním okraji obce, při levé straně silnice ve směru do Rabštejna, za můst­kem přes potok. Umístění kříže je druhotné, původní polohu neznáme. Ve vojenském mapování I je uveden kříž sever­něji u cesty, která i dnes vede tímto směrem od můstku, identifikovat polohu s tímto křížem je velmi problematické, ostatní mapové podklady kříž v tomto místě neuvádí, v okolí je v mapách řada dalších křížů. Vzhledem k transferu kříže nejsme schopni při současném stadiu bádání provést přesnou iden­tifikaci s některým z historicky uváděných křížů(viz památky nedochované) a podobně s památ­kami zakreslenými v mapách. Litinový kříž na kamenném podstavci sestá­vajícím ze tří částí. Podstavec tvoří pískovcové mlýnské kolo o výšce 27 cm a průměru 82 cm. Na něm stojí obdélný podstavec v horní části zkosený výšky 40 cm, 60 x 39 cm, na čelní straně datace 1877 v podélném vpadlém rámečku s okosenými rohy. Na něm profilovaný hranol o roz­měrech 88 x 51 x 36 cm v základně, konkávně probrané boky. Na čelní straně pozitivní reliéf kříže ve věnci, na pravé straně kropenka a na levé růžice. Kříž litinový o výšce 74cm a rozpětí ramen 57 cm. Ramena v ploše prolamovaná. V křížení ramen deska s nápisem INRI. Korpus 41 cm výšky se zbytky polychromie.

ObrazekKŘÍŽ U CESTY DO VRANOVA
Stojí 450 metrů severovýchodně od obce, při levé straně silnice ve směru do Rabštejna, na návrší nad obcí. Ve vojenském mapování I je zanesen kříž jižněji (vzájemnou proporcí by si umístění odpovídalo s kaplí Blahoslavené Panny Marie), ale vojenské mapování II jej neuvádí a ve vojenském mapování III a ve speciální mapě z roku 1947 je zakreslen kříž více východně, zatímco v mapě ZM 11-42-05 z roku 1978 není uveden, ale turistická mapa edice KČT Č. 30 (povodí Střely) opět uvádí v tomto místě kříž. Dnešní stav odpovídá již stavu z 50. let 20. století, kdy zde stál asi půl km za obcí po silnici k Rabštejnu v prudce stoupající za­táčce na levé straně kamenný hranol vysoký 175 cm o stranách 60 x 60 cm, se železným křížem 140 cm vysokým, na velkém kamenném stupni bez nápisu. Podstavec od kříže sestávající ze dvou částí. Na hranolu 50 x 60 x 60cm nasazen menší prostý hranol o rozměrech 45 x 45cm a výšky 98 cm.